Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez LOT TRAVEL SP. Z O.O.

 

§ 1

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwany „Regulaminem") określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez LOT TRAVEL SP. ZO.O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43, lok.3.05 (02-146 Warszawa), zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000347436, oraz nr NIP 5220003492 (dalej zwane LOT TRAVEL lub „Usługodawca").
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204)
 3. Regulamin niniejszy określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez LOT TRAVEL drogą elektroniczną, (tj. usług: Pakietów Turystycznych, Rezerwacji Biletów Lotniczych, Ubezpieczeń Podróżnych, Usług Hotelowych, wynajmu samochodów),  zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2 Definicje

 1. Usługodawca – LOT TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43, lok.3.05, (02-146 Warszawa);
 2. Strona internetowa - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.lottravel.com, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną przez LOT TRAVEL
 3. Usługobiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która jest użytkownikiem strony internetowej w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez LOT TRAVEL
 4. Usługi – usługi świadczone przez LOT TRAVEL drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej, wymienione w § 4 Regulaminu.

§ 3 Moment zawarcia i rozwiązania umowy o e-usługę

 1. Usługobiorca może korzystać z usług, o których mowa w § 4 Regulaminu, dostępnych poprzez stronę internetową , z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych o jakich mowa w § 5 ust.1 Regulaminu.
 2. Korzystanie z usług, o których mowa w § 4 Regulaminu wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę, wyrażanej poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Przeczytałem i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez LOT TRAVEL." oraz wprowadzenia danych użytkownika (w tym danych osobowych) niezbędnych do świadczenia danej usługi oraz zaakceptowania wyżej wymienionych czynności poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku oznaczającego akceptację.
 3. Usługobiorca jest uprawniony do nieodpłatnego dostępu do usług wyszczególnionych w § 4 niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż w chwili zawarcia umowy o świadczenie wybranej Usługi lub Usług, będzie zobowiązany do niezwłocznego opłacenia ceny tej Usługi lub Usług w przypadku gdy będą one miały charakter odpłatny.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z usługi, korzystanie z której wymaga od niego wprowadzenia danych użytkownika (w tym danych osobowych), poprzez aktywację adresu internetowego służącego do automatycznego wyrejestrowania się z tej usługi.

§ 4 E-usługi LOT TRAVEL

 1. LOT TRAVEL świadczy następujące Usługi za pomocą strony www.lottravel.com („usługi świadczone drogą elektroniczną"):
 •        - składanie zapytań i rezerwacje imprez i pakietów turystycznych organizowanych przez LOT TRAVEL
 •        - składanie zapytań i rezerwacje imprez i pakietów turystycznych organizowanych przez partnerów LOTTRAVEL
 •        - zawieranie umów przewozu lotniczego, poprzez zakup elektronicznego biletu lotniczego;
 •        - składanie zapytań i zakup ubezpieczeń podróżnych;
 •        - składanie zapytań i rezerwacji usług hotelowych;
 •        - promocjach i ofertach LOT TRAVEL
 •        - newsletter e-mail;
 •        - udostępnienie indywidualnego profilu Usługobiorcy na stronie internetowejwww.lottravel.com;
 •        - usługi dodatkowe ("Usługi szyte na miarę") w ramach umowy przewozu lotniczego;

 

2. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na stronie internetowej (w tym m.in. nazwy, logotypy, cenniki, a także kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej związane z treścią stron internetowych należą do LOT TRAVEL  lub podmiotów, z którymi LOT TRAVEL zawarło stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

3. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów strony internetowej jako podstawy do prowadzenia przez Usługobiorcę jakiejkolwiek działalności gospodarczej, opartej o zawarte w portalu informacje i narzędzia. Wszelkie inne sposoby reprodukowania lub korzystania z informacji, danych i materiałów ze strony internetowej lub kolorystyki albo układu witryny bez wcześniejszej pisemnej zgody LOT TRAVEL  jest zabronione.

4. Rezerwacja i zakup poszczególnych produktów oferowanych przez LOTTRAVEL oraz podmioty trzecie a dostępnych w Systemie Rezerwacyjnym jest transakcją jednostkową i podlega warunkom ustalonym przez LOTTRAVEL oraz te podmioty. Zakup każdego produktu podlega warunkom szczegółowym wskazanym w załącznikach Nr 1,2,3,4,5,6 do niniejszego regulaminu.

 

§ 5 Warunki techniczne korzystania z usługi

1. Prawidłowe korzystanie ze strony internetowej oraz korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez LOT TRAVEL możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:

 •        - zastosowania przeglądarek Mozilla Firefox 3.x+ lub Internet Explorer 7.0+ lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java,
 •        - zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash 4 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących,
 •        - posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

2. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768.

3. LOT TRAVEL nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług, o których mowa w § 2 ust. 1.

4. W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies.

5. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików cookies.  

 

§ 6 Odpowiedzialność

1. Niedozwolonym jest korzystanie ze strony internetowej (w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną) LOT TRAVEL w celu naruszającym obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje.

2. Zakazane jest przesyłanie przez Usługobiorcę do LOT TRAVEL informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

3. LOT TRAVEL ma prawo do wstrzymania dostępu do Usług lub rozwiązania Umowy w przypadku Usługobiorcy, który:

 •        - wykorzystuje Usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
 •        - narusza obowiązujące prawo, postanowienia regulaminu bądź dobre obyczaje.
 •        - narusza obowiązujące prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu, bądź dobre obyczaje.

4. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. LOT TRAVEL nie ponosi żadnej odpowiedzialności, za korzystanie przez Usługobiorcę ze strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami regulaminu oraz za konsekwencje decyzji podjętych na podstawie treści zamieszczonych na stronie internetowej.

6. LOT TRAVEL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dobór tematów, dokładność, kompletność czy jakość informacji podawanych przez osoby trzecie. Wyklucza się możliwość wnoszenia roszczeń przeciwko LOT TRAVEL z tytułu szkód materialnych bądź niematerialnych, poniesionych wskutek wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, pod warunkiem, iż ze strony LOT TRAVEL nie nastąpiło zaniedbanie ani też nieprawdziwe przedstawienie tych treści. 

7. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania ze strony internetowej i Usług, LOT TRAVEL zastrzegają sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, nie wykluczając wystąpienia na drogę sądową bez powiadomienia o tym fakcie Usługobiorcy.

 

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. LOT TRAVEL. są administratorem danych osobowych Usługobiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są wyłącznie na potrzeby związane ze świadczeniem wybranych Usług i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z LOT TRAVEL w związku ze świadczeniem tych Usług.
 3. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy, o ile są łącznie niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:
  • - nazwisko i imiona usługobiorcy,
  • - PESEL lub, w razie jego braku, nr paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • - adres zameldowania na pobyt stały,
  • - adres do korespondencji, o ile jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały,
  • - dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy,
  • - adresy elektroniczne usługobiorcy.

Usługodawca może przetwarzać inne dane osobowe Usługobiorcy, o ile są one niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Dane te usługodawca odpowiednio wyróżnia i oznacza a odmowa ich podania powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez Usługodawcę.

 1. Podanie wybranych danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne dla świadczenia danej Usługi.
 2. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.
 3. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy lub partnerów marketingowych lub handlowych Usługodawcy informacji o charakterze handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany adres mailowy i numer telefonu. Wyrażenie takiej zgody nie jest warunkiem koniecznym skorzystania z Usług.  Usługobiorca może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania powyższych informacji handlowych poprzez aktywację odpowiedniego adresu internetowego:
 4. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze marketingowym przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących na wskazany adres mailowy i numer telefonu. Wyrażenie takiej zgody nie jest warunkiem koniecznym skorzystania z Usług.  
 5. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Zgody, o których mowa w pkt. 6 i 7 powyżej, mogą być w każdym czasie odwołane. W tym celu   i podaniem imienia, nazwiska i danych, które mają być usunięte.
 7. Usługodawca jest obowiązany zapewnić Usługobiorcy stały i łatwy dostęp za pomocą systemu teleinformatycznego do aktualnej informacji o: udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz o podmiocie, któremu Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez LOT TRAVEL należy zgłaszać na adres e-mail: info@lottravel.pl lub pocztą na adres
  LOT TRAVEL ul. Komitetu Obrony Robotników 43, lok.3.05, 02-146 Warszawa w ciągu 7 dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 2. Tylko reklamacje złożone w języku polskim albo angielskim będą rozpatrywane.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację w zakresie następujących danych osobowych Usługobiorcy składającego reklamację:
  • - imię i nazwisko,
  • - adres zamieszkania i adres do korespondencji,
  • - adres poczty elektronicznej,
  • - przedmiot reklamacji,
  • - dokładny opis reklamowanej usługi,
  • - przyczynę reklamacji.
 4. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również zawierające nieprawidłowe lub niepełne dane wymagane w ustępie 3, a także reklamacje zawierające niecenzuralne i obelżywe słownictwo, nie będą uwzględniane.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez LOT TRAVEL w przeciągu 30 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podany w reklamacji.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez LOT TRAVEL  na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2. Wszelkie załączniki stanowią część integralną niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej www.lottravel.com i znosi wszystkie wcześniej obowiązujące postanowienia w tym przedmiocie.
 4. Obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronie www.lottravel.com
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego, o czym powiadomi Usługobiorcę poprzez publikację na stronie www.lottravel.com. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie w dniu publikacji na stronie www.lottravel.com.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.). oraz art. 10 i 17 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 4) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827). W związku z brzemieniem art. 3 ust. 1 pkt. 4) Ustawy o prawach konsumenta, przy zakupie usług, o których mowa w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do Regulaminu, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w tej ustawie.