Regulamin Sprzedaży i Realizacji Voucherów Nagrodowych LOT Travel

 

Regulamin Sprzedaży i Realizacji Voucherów Nagrodowych LOT Travel

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.  Vouchery Nagrodowe są bonami towarowymi wydawanymi wyłącznie na okaziciela, uprawniającymi ich Posiadacza do zakupu wybranych usług turystycznych oferowanych w biurach sprzedażowych LOT Travel Sp. z o.o.  

 

2.  Wydawcą  Voucherów Nagrodowych jest spółka LOT Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43, lok.3.05, zarejestrowana w  Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000347436, o numerze NIP 522-000-34-92 i kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (zwana dalej „Wydawcą“ lub „LOT TRAVEL“),

 

3.  Posiadacz Vouchera Nagrodowego może go wykorzystać do zakupu usług turystycznych, oferowanych wyłącznie w biurach sprzedaży LOT Travel dokonując zakupu za pośrednictwem telefonu lub maila albo przychodząc do siedziby jednego z biur sprzedaży LOT Travel. Voucher Nagrodowy nie może być wykorzystany do zakupu usług turystycznych oferowanych przez LOT TRAVEL on-line tj. przez stronę internetową - www.lottravel.com, gdzie płatność następuje on-line oraz na zakup usług hotelowych i wynajmu samochodów oferowanych przez partnerów LOT TRAVEL przez stronę www.lottravel.com.    

 

4.  Sprzedaż usługi turystycznej z wykorzystaniem Vouchera Nagrodowego odbywa się w ramach wolnych miejsc oraz na zasadach obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju usługi turystycznej.

 

5.   Vouchery Nagrodowe wydawane są w następujących nominałach: 100 zł, 200 zł, 500 zł, 1000 zł, 2000 zł, 5000 zł, 10 000 zł.

 

6.   Vouchery Nagrodowe są realizowane za pośrednictwem biur sprzedaży LOT Travel zlokalizowanych w:

Warszawie Al. Jerozolimskie 65/79 (tel. +48 22 630 57 34, e-mail: warszawa.office@lottravel.com),

Krakowie ul. Stradomska 7 (tel. +48 12 422 89 89, e-mail: krakow.office@lottravel.com),

Wrocławiu ul. Piłsudskiego 34 (tel. +48 71 343 17 44, e-mail: wroclaw.office@lottravel.com),

Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 2/4 (tel. +48 58 301 13 67, e-mail: gdansk.office@lottravel.com).

 

 

§2

Sposób zakupu i warunki płatności

 

1.  Vouchery Nagrodowe można nabyć bezpośrednio w biurach sprzedaży LOT Travel, wskazanych w &1 pkt 6 Regulaminu, a także telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 577 66 77 lub za pośrednictwem maila składając zamówienie na adres: rezerwacje@lottravel.com.

 

2.  Płatność za Vouchery Nagrodowe zakupione w biurach sprzedażowych LOT TRAVEL następuje gotówką lub kartą kredytową.

 

3.  Vouchery Nagrodowe zakupione przez telefon lub za pośrednictwem mailowym należy opłacić przelewem na rachunek bankowy LOT TRAVEL.

 

4.  Vouchery Nagrodowe zakupione przez telefon lub za pośrednictwem maila Nabywca może odebrać osobiście w biurach sprzedaży LOT TRAVEL wskazanych w &1 pkt 6 Regulaminu lub wybrać opcję dostawy w postaci przesyłki Poczty Polskiej na wskazany przez Nabywcę adres dostawy.

 

5.  Koszt dostawy Voucherów Nagrodowych do Nabywcy ponosi Nabywca.

 

 6.  Wysyłka lub wydanie Voucherów Nagrodowych zakupionych lub zarezerwowanych przez telefon lub za pośrednictwem maila następuje z chwilą zaksięgowania na koncie LOT TRAVEL ceny zakupionych Voucherów Nagrodowych lub uiszczenia przez Nabywcę ceny zarezerwowanych Voucherów Nagrodowych w gotówce lub karta kredytową w biurach sprzedaży LOT TRAVEL wskazanych w &1 pkt 6 Regulaminu.

 

 

§3

Okres ważności i sposób realizacji

 

1.  Każdy Voucher Nagrodowy opatrzony jest datą ważności, która wyznacza okres, do którego Voucher Nagrodowy może być zrealizowany. Po upływie daty ważności Voucher Nagrodowy jest nieważny i nie podlega realizacji.

 

2.  Realizacja usługi turystycznej zakupionej przy pomocy Vouchera Nagrodowego musi nastąpić w dacie ważności Vouchera Nagrodowego.

 

3.  Vouchery Nagrodowe mogą być wykorzystane do zakupu usługi turystycznej dla dowolnej liczby osób.

 

4.  Vouchery Nagrodowe podlegają łączeniu, co oznacza, że zakup usługi turystycznej może być dokonany przy pomocy kilku Voucherów Nagrodowych.

 

5.   Voucher Nagrodowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) zarówno w całości jak i w części.

 

6.   Każdy Voucher Nagrodowy realizowany jest w całości i nie może być realizowany częściami oraz w różnych terminach.

 

7.   W przypadku, gdy wartość usługi turystycznej zakupionej przy pomocy Vouchera Nagrodowego jest niższa niż wartość nominalna Vouchera Nagrodowego Wydawca nie zwraca różnicy. W przypadku, gdy cena usługi turystycznej zakupionej przy pomocy Vouchera Nagrodowego jest wyższa niż wartość nominalna Vouchera Nagrodowego, Posiadacz Vouchera Nagrodowego zobowiązany jest do dopłaty różnicy. Dopłata różnicy następuje w gotówce lub kartą kredytową.

 

8.   Biura sprzedaży LOT Travel mogą odmówić realizacji Voucherów Nagrodowych uszkodzonych w stopniu uniemożliwiającym ich identyfikację, nieoryginalnych oraz nieważnych.

 

 

§4

Odpowiedzialność i reklamacje

 

Reklamacje związane z zakupem i realizacją Voucherów Nagrodowych należy składać pisemnie w biurze sprzedaży LOT Travel, w którym nastąpił zakup lub realizacja Vouchera Nagrodowego lub kierować na adres mailowy Wydawcy: , podając adres biura sprzedaży LOT TRAVEL, w którym nastąpił zakup lub realizacja Vouchera Nagrodowego.

 

 

§5

Odstąpienie od Umowy

 

1.   Nabywcy będącemu konsumentem, który zakupił Voucher Nagrodowy za pośrednictwem telefonu lub maila płacąc przelewem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu Vouchera Nagrodowego bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania lub dostarczenia Vouchera Nagrodowego Nabywcy, chyba że Voucher Nagrodowy został zrealizowany przed upływem tego terminu.  

 

2.   Odstąpienie od umowy zakupu Vouchera Nagrodowego następuje poprzez złożenie przez Nabywcę stosowanego oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

 

3.   LOT TRAVEL niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwróci Nabywcy zapłaconą cenę Voucherów Nagrodowych, w tym koszty dostawy, jeżeli Nabywca przy zakupie wybrał opcję dostawy.

 

4.   Zwrot ceny za Vouchery Nagrodowe nastąpi w taki sam sposób w jaki nastąpiła zapłata.

 

5.   Nabywca zobowiązany jest do zwrotu Voucherów Nagrodowych do LOT TRAVEL nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zakupu Voucherów Nagrodowych poprzez odesłanie Voucherów Nagrodowych na własny koszt na adres LOT TRAVEL albo zwrot w jednym z biur sprzedaży LOT TRAVEL, wskazanych w &1 pkt 6 Regulaminu.

 

 

§6

Ochrona Danych osobowych

 

1.   Nabywca dokonujący zakupu Vouchera Nagrodowego przez telefon lub za pośrednictwem maila wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych Nabywcy podanych w procesie zakupu. Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do dokonania zakupu Vouchera Nagrodowego.

 

2.   Dane osobowe Nabywcy  są przetwarzane przez LOT Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43, lok.3.05, zarejestrowana w  Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000347436, o numerze NIP 522-000-34-92 i kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

 

3.   Dane osobowe Nabywcy przetwarzane są przez Wydawcę w celu wykonania umowy sprzedaży Voucherów Nagrodowych zakupionych przez Nabywcę telefonicznie lub za pośrednictwem maila.

 

4.   Wydawca przetwarza następujące dane osobowe Nabywcy dokonującego zakupu Vouchera Nagrodowego przez telefon lub za pośrednictwem maila: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, adres dostawy.

 

5.   Jeśli Nabywca wyrazi na to zgodę, dane osobowe Nabywcy przetwarzane są także w celach marketingowych, w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez LOT TRAVEL.

 

6.   Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

 

 

§7

Postanowienia końcowe

 

1.   Nabycie Vouchera Nagrodowego przez Nabywcę oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Skorzystanie z Vouchera Nagrodowego przez Posiadacza niebędącego Nabywcą oznacza wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

 

2.   Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Wydawcy (www.lottravel.com) oraz w biurach sprzedaży LOT TRAVEL w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, w Krakowie, ul. Stradomska 7, we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 36, w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 2/4.

 

3.   LOT TRAVEL zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dostępne w biurach sprzedażowych LOT Travel oraz na stronie www.lottravel.com najpoźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

 

4.   W przypadku utraty przez Nabywcę lub Posiadacza Voucherów Nagrodowych nie będą wydawane nowe lub dodatkowe Vouchery Nagrodowe.