Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – dla potencjalnych partnerów biznesowych LOT Travel

 

 Administrator danych:

 

 Administratorem Twoich danych osobowych jest LOT Travel Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, adres:

 ul. Komitetu   Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa, KRS: 0000347436, tel.: +48 22 577 66 77,   email:    (LOT   Travel Sp. z o.o.).

 

 Inspektor Danych Osobowych:

 

 Inspektor Danych Osobowych to osoba, do której możesz się zwrócić w sprawach ochrony Twoich danych   osobowych.   Kontakt:

 a) email:

 b) pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany sekcji „Administrator danych”.

 

 Cele i podstawy prawne

 przetwarzania:

 

 Stosowane skróty:

 

 RODO – Rozporządzenie Parlamentu   Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

 ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu

 takich danych oraz uchylenia dyrektywy

 95/46/WE

 

 UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.

 o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 PT – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r.

 – Prawo telekomunikacyjne

 

 Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1) Kontakt w celu nawiązania relacji biznesowej | art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes   administratora)

 2) Wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z LOT Travel Sp. z o.o., w tym   kontaktowanie się z Tobą jako przedstawicielem strony umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

 Dane osobowe przekazywane w ramach wykonania umowy: imię (imiona), nazwisko, adres email, numer   telefonu,   dział, stanowisko, nazwa firmy

 3) Podejmowanie działań związanych z umową (archiwizacja dokumentów, statystyka wewnętrzna, raportowanie)   (art. 6   ust. 1 lit. f) RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymanie odpowiedniej   jakości usług   oraz dbałość o utrzymanie relacji biznesowych)

 Dane osobowe przekazywane w ramach wykonania umowy: imię (imiona), nazwisko, adres email, numer   telefonu,   dział, stanowisko

 4) Wykorzystywanie w celach rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych, związane z wykonywaniem   obowiązków   prawnych LOT Travel Sp. z o.o. |art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29   września 1994 r. o rachunkowości

 Dane osobowe przekazywane w ramach wykonania umowy: imię (imiona), nazwisko, adres email, numer   telefonu,   dział, stanowisko, nazwa firmy

 5) Kontakt w celu badania satysfakcji kontrahentów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego   interesu   określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych kontrahentów ze współpracy | art.   6 ust. 1 lit. f   RODO  (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług i relacji   biznesowych)

 Dane osobowe przekazywane w ramach wykonania umowy: imię (imiona), nazwisko, adres email, numer   telefonu,   dział, stanowisko

 6) Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją naszego prawnie   uzasadnionego w tym interesu | art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 Dane osobowe przekazywane w ramach wykonania umowy: imię (imiona), nazwisko, adres email, numer   telefonu,   dział, stanowisko, nazwa firmy

 

 Kategorie odbiorców:

 

 Twoje dane osobowe mogą być przekazane:

 1) podmiotom powiązanym z LOT Travel Sp. z o.o. tj. spółkom z grupy kapitałowej LOT.

 2) upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom LOT Travel Sp. z o.o.,

 3) podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz LOT Travel Sp. z o.o. (usługi księgowe, prawne, marketingowe,   informatyczne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług).

 

 Przekazywanie danych do państw

 spoza  EOG:

 

 Stosowany skrót:

 EOG – Europejski Obszar Gospodarczy

 

 W związku z faktem współpracy LOT Travel Sp. z o.o. z jej podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi   siedzibę   poza EOG, Twoje dane osobowe mogą być przekazane do następujących państw niebędących   członkami EOG: Białoruś, Chiny, Cypr, Gruzja, Izrael, Japonia, Kanada, Kazachstan, Korea Południowa,   Macedonia, Mołdawia, Rosja, Singapur,   Stany Zjednoczone, Turcja, Ukraina.
 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych do państw, co do   których   Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, LOT Travel Sp. z o.o. stosuje   standardowe klauzule   umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa   w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.   Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu)   lub w siedzibie LOT Travel Sp. z o.o. (do wglądu).

 

 Okres przechowywania:

 

 W zależności od celu, okres przechowywania danych osobowych może być różny:

 1) W celu wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy – do czasu wygaśnięcia roszczeń

 z tytułu umowy   (nie dłużej niż 10 lat od dnia wykonania, wygaśnięcia, wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy,   chyba że postanowienia   zawarte w umowie bądź obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej).

 2) W celu prowadzenia statystyki wewnętrznej, raportów – (nie dłużej niż 10 lat od dnia wykonania, wygaśnięcia,   wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy, chyba że postanowienia zawarte w umowie bądź obowiązujące   przepisy prawa   stanowią inaczej).

 3) W celu archiwizacji dokumentów - do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy (nie dłużej niż 10 lat od dnia   wykonania, wygaśnięcia, wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy, chyba że postanowienia zawarte w umowie   bądź   obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej).

 4) W celach księgowych – do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej   jednak niż   do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną.

 5) W celach podatkowych – nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał   obowiązek   podatkowy.

 6) W celach rachunkowych  - 5 lat (czas przechowywania ksiąg rachunkowych).

 

 Twoje uprawnienia:

 

 Stosowany skrót:

 

 RODO – Rozporządzenie Parlamentu   Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

 ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu

 takich danych oraz uchylenia dyrektywy   95/46/WE

 

 Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt z LOT Travel Sp. z o.o.

 za pomocą   dowolnego środka komunikacji:

 1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii   kompletu   Twoich danych osobowych przetwarzanych przez LOT Travel Sp. z o.o.,

 2) żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 (art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą

 3) żądania usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO); LOT Travel Sp. z o.o. ma prawo odmówić   usunięcia   danych w wypadkach określonych przez prawo,

 4) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie które dane   powinny   zostać ograniczone w zakresie przetwarzania,

 5) do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie przygotowania i przekazania przez   LOT   Travel Sp. z o.o. danych osobowych przekazanych przez Ciebie do samego LOT Travel Sp. z o.o. lub do   innego   administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu   maszynowego;   przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie niniejszej aplikacji lub   osobnej zgody,

  6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f)   RODO, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,

 7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego   pobytu,   swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że   przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO)

 

 Dobrowolność podania danych:

 

 Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

 Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do:

 a) wykonania umowy;

 b) podejmowania działań w celu zawarcia umowy i rozwoju relacji biznesowej.