REGULAMIN KONKURSU „WAKACYJNE PODRÓŻE Z LOT TRAVEL”

 

§ 1

Informacje ogólne

1.       Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasad jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”)

2.       Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie o nazwie: „WAKACYJNE PODRÓŻE Z LOT TRAVEL” (zwanego dalej „Konkursem”) jest LOT Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146) przy ul. 17 Stycznia 43, lok. 3.05  zarejestrowaną w  Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000347436 NIP 522-000-34-92 o kapitale zakładowym 5.000,00 zł  (w całości opłaconym), (zwanej dalej „Organizatorem”).

3.       Konkurs jest przeprowadzony na tablicy fanpage’a LOT Travel w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/lottravelcom/ 

4.       Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.       Uczestnicy rywalizują w Konkursie indywidualnie.

6.       Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie każdy Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook® ani jego właścicielem, czy administratorem. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela, czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

7.       W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie, niż stosunek pracy, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

§ 2

Czas trwania Konkursu

Konkurs trwa w okresie od dnia 4 kwietnia 2017 r. od godziny 16:00 do dnia 14 kwietnia 2017 r. do godziny 23:59.

 

§ 3

Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 (trzy) osoby wskazane przez Organizatora.

 

§ 4

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1.       Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki:

a)      zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b)      ukończyły osiemnasty rok życia,

c)      posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

d)      zaakceptowały Regulamin,

e)      posiadają konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością, 

f)       są fanami fanpage’a LOT Travel w serwisie Facebook

g)      wykonają zadanie konkursowe, przy wykorzystaniu własnego Profilu.

2.       W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, za pośrednictwem innych kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu Nagrody w Konkursie.

3.       Uczestnik Konkursu i tym samym autor zgłoszenia biorącego udział w Konkursie, stanowiącego utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631) akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na udostępnianie utworu anonimowo, bez ograniczeń rodzaju nośników, czasowych ani terytorialnych.

 

§ 5

Udział w Konkursie

1.       Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego i umieszczenie go na tablicy fanpage’a LOT Travel - https://www.facebook.com/lottravelcom

2.       Zadanie konkursowe polega na zrobieniu lub wykorzystaniu zrobionego przez Uczestnika Konkursu zdjęcia z letnich wakacji Uczestnika Konkursu, a następnie opublikowanie tego zdjęcia na tablicy fanpage’a LOT Travel z hashtagiem #WakacjeLOTTravel oraz krótkim opisem, dlaczego to były udane wakacje.

3.       Zgłoszenia powinny przyjąć formę zdjęcia wraz z tekstową odpowiedzią w komentarzu pod postem konkursowym z dedykowanym hashtagiem #WakacjeLOTTravel (dalej „Zadanie Konkursowe”).

4.       Uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie z jedną odpowiedzią tekstową.  Każda kolejna próba dokonania kolejnego zgłoszenia  będzie ukrywana przez moderatorów.

5.       Komisja dokona wyboru 3 (trzech) Zwycięzców biorąc pod uwagę oryginalność i estetykę przesłanego Zadania Konkursowego, w tym oryginalność krótkiego uzasadnienia. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w Konkursie (przyznaniu nagrody) poprzez wskazanie takiej informacji w komentarzu pod postem finałowym Konkursu, oraz w wiadomości prywatnej wysłanej do Zwycięzców. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w Konkursie w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od dnia zakończenia Konkursu tj. od dnia 12.06.2016

6.       Z chwilą uzyskania informacji o wygranej Zwycięzcy zobowiązani są przekazać Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@lottravel.com lub poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych następujących danych osobowych niezbędnych do dostarczenia Nagrody:

         a)      imię i nazwisko,

         b)      adres zamieszkania,

         c)      numer telefonu kontaktowego.

Niepodanie przez Zwycięzcę Konkursu pełnych danych kontaktowych oraz w terminie, o których mowa w pkt. 7 powyżej,  będzie rozumiane jako rezygnacja Zwycięzcy z przyznanej Nagrody. W takiej sytuacji Organizator ma prawo do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.

7.       Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.

8.       Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie.

9.       Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:

        a)      nie są fanami fanpage’a LOT Travel w serwisie Facebook,

        b)      nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,

        c)      nie wykorzystują swojego Profilu na Facebooku

        d)      wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników

        e)      nadeślą Zadanie Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, w szczególności brutalne, agresywne, obraźliwe dla Organizatora,

         f)       nadeślą Zadanie Konkursowe, które narusza majątkowe prawa autorskie osób trzecich, jak również prawa do wizerunku osób trzecich,

         g)      nadeślą Zadanie Konkursowe, które będzie przedstawiać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz  zwierząt,

         h)      podejmą próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zasad Konkursu albo wykorzystania luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na działanie i uzyskaną w Konkursie liczbę głosów,

         i)       nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie lub w inny sposób naruszają jego postanowienia.

10.   W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem za pomocą wiadomości, przesyłanych w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu dostępnych sposobów komunikacji. Uczestnik jest zobowiązany udzielić Organizatorowi szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

 

§ 6

Nagrody

1.       Nagrodami w Konkursie  są  3 (trzy) vouchery LOT Travel o wartości 100 zł każdy, do wykorzystania na usługi w ramach oferty Organizatora. Zasady realizacji voucherów określa Regulamin sprzedaży i realizacji voucherów LOT TRAVEL Sp. z o.o. dostępny pod linkiem: https://www.lottravel.com/vouchery-lot-travel/

2.       Vouchery powinny być wykorzystane przez Zwycięzców do dnia  30 kwietnia 2018.

3.       Wartość Nagród w Konkursie nie przekracza kwoty 760 zł (siedemset sześćdziesiąt złotych), zatem jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.

4.       Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.

5.       Zwycięzcom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

6.       Nagroda może być wydana wyłącznie Zwycięzcy Konkursu.

7.       W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest osobą, która nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie, Organizator ma prawo do odmowy wydania jej Nagrody.

8.       Organizator ma prawo wykorzystać wszystkie wysłane Zadania Konkursowe, do celów marketingowych Organizatora.

 

§ 7

Prawa autorskie do Zadania Konkursowego

1.       Przesłanie przez Uczestnika w ramach Konkursu Zadania Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Uczestnik, który je wykorzystuje, jest jego autorem i posiada do niego  autorskie prawa majątkowe w zakresie niezbędnym dla wzięcia udziału w Konkursie, że nie narusza ono praw osób trzecich, oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa a także, że posiada zgodę osób widocznych na zdjęciu, będącym elementem Zadania Konkursowego na wykorzystanie ich wizerunku w na zasadach i w zakresie określonych w niniejszym Regulaminie.

2.       Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Zadania Konkursowego będącego przedmiotem Zgłoszenia na następujących polach eksploatacji:

         a)      utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym w szczególności utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROMy, Blue-RayDisc, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, nośniki półprzewodnikowe),

         b)      zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych, w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet lub baz danych,

         c)      przesyłanie za pomocą sieci komputerowych, w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet,

         d)      publiczne ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, w szczególności w sieci Internet,

         e)      umieszczanie  za pomocą dowolnej techniki na opakowaniach towarów, w tym w towarzystwie innych zdjęć,

         f)       reklamowanie w każdej formie, w tym za pośrednictwem prasy, telewizji oraz sieci Internet włączając w to ukazywanie w ramach reklam i innych materiałów promocyjnych umieszczanych we wskazanych powyżej środkach przekazu,

         g)      zaadoptowanie jako elementu większej całości,

         h)      publiczne prezentowanie, wyświetlenie, wystawienie w jakikolwiek sposób.

3.       Wraz z nabyciem licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Organizator nabywa prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Zadania Konkursowego, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.

4.       Uczestnik oświadcza, że nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich, w szczególności nie będzie wykonywał swoich uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem z Zadania Konkursowego, jak również wykonywał innych uprawnień wynikających z jakichkolwiek przysługujących mu praw autorskich osobistych.

5.       Uczestnik, bez prawa do wynagrodzenia, udziela Organizatorowi nieodwołalnego zezwolenia na ingerencję w integralność Zadania Konkursowego, w tym w szczególności na wykorzystywanie części Zadania Konkursowego, łączenie jego/ich z innymi utworami lub dziełami niestanowiącymi utworów. Takie zezwolenie skuteczne jest na terytorium wszystkich państw świata.

6.       Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie udzielenia licencji lub przeniesienia jakichkolwiek praw, nie przysługiwały one Uczestnikowi, w zakresie określonym w Regulaminie. W razie postępowania sądowego, Uczestnik wstąpi w miejsce Organizatora albo, gdy taka zmiana podmiotowa okaże się niemożliwa, weźmie udział w sprawie razem z Organizatorem po stronie pozwanej, chyba, że Organizator wyraźnie postanowi odmiennie. Uczestnik zobowiązany jest w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, do udostępnienia Organizatorowi wszelkiej dostępnej dokumentacji.

7.       Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia Zadania Konkursowego zezwala  Organizatorowi na nieodpłatne  wykorzystywanie swojego  wizerunku utrwalonego na zdjęciu stanowiącym element Zadania Konkursowego, na następujących polach eksploatacji:

         a)      utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym w szczególności utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROMy, Blue-RayDisc, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, nośniki półprzewodnikowe),

         b)      graficzną obróbkę,

         c)       zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych, w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet lub baz danych,

         d)      przesyłanie za pomocą sieci komputerowych, w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet;

         e)      publiczne ich rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, w szczególności w sieci Internet,

         f)       publiczne prezentowanie, wyświetlenie, wystawienie wizerunku ze zdjęcia w jakikolwiek sposób, w tym w towarzystwie wizerunków innych osób lub znaku towarowego LOT Travel.

Zgoda Uczestnika na wykorzystanie wizerunku Uczestnika zgodnie z powyższym udzielona zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem ponad granicznego charakteru sieci Internet przez czas trwania Konkursu oraz w szczególności w celu podsumowania Konkursu. Organizator uprawniony jest do udzielania dalszych sublicencji.

 

§ 8

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1.       Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od ostatecznej daty zakończenia Konkursu. Powyższe nie wyklucza prawa dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, z podaniem przyczyny.

2.       Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: LOT Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 17 stycznia 43 lok. 3.05, 02-146 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Konkurs WAKACYJNE PODRÓŻE Z LOT TRAVEL”, w terminie  30 dni od daty zakończenia Konkursu. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).

3.       Reklamacja powinna zawierać dane osoby Uczestnika wnoszącego reklamację w postaci  imienia i nazwiska,  oraz adresu korespondencyjnego, powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

4.       Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, licząc  od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji. Informacja o  rozpatrzeniu reklamacji zostanie wysłana listem poleconym.

 

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w zakresie imienia i nazwiska, adresu email, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu Zwycięzcy, wyłącznie w celach związanych  z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych  z wydaniem Nagrody, ogłoszeniem wyników Konkursu, rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji oraz komunikacji w ramach Konkursu. Administrator, o którym mowa w ust. 1 powyżej przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

1.       Regulamin Konkursu dostępny jest na fanpage marki LOT Travel, na www.lottravel.com oraz w siedzibie Organizatora.

2.       Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

3.       Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Organizator zastrzega sobie także prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który w ocenie Organizatora naruszy dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.

4.       Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na tablicy fanpage LOT Travel serwisu Facebook, na www.lotrravel.com oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.

5.       W kwestiach nieregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

6.       Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.